Topic.Lt Войти
Закрыть


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shanti/Ashtangi


Artist: Madonna

Album: Music


Madonna Music Shanti/Ashtangi


Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala hala
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om
(repeat)


(repeat entire song)

Cam'ron: Shanghai Method Man: Shaolin What